Det är viktigt med ett fungerande ventilationssystem

När det gäller ventilation, speciellt i bostäder, är det mycket viktigt att man tänker på att ha en riktigt bra sådan. Det finns många olika anledningar till detta, men ett par starka skäl är dels på grund av att det finns vissa regler och system som måste efterföljas och dels på grund av att det kan vara väldigt farligt för hälsan om man inte har en väl fungerande ventilation i sin bostad.

Eftersom luften i bostaden hela tiden behöver bytas ut, skall ventilationssystemet se till att rätt mängd luft utifrån kommer in i bostaden. Systemet skall även möjliggöra att alla hälsofarliga ämnen och föroreningar förs bort ifrån luften. Det är även viktigt att anordningen ser till att föroreningar heller inte sprids ifrån de rum som är lite mindre rena som till exempel köket eller badrummet. Ventilationen har alltså en väldigt viktig roll såsom renare av all luft som kommer ut och in.

Det är viktigt att man ser till att sköta om och underhålla sitt ventilationssystem riktigt ordentligt. Om man inte gör detta, är det mycket sannolikt att mögel och fukt kan bli ett riktigt besvär i bostaden. Detta kan i sin tur medföra hälsobesvär till de som bor i bostaden eftersom mögel kan vara väldigt farligt i längden. För att upptäcka om man har fått mögel och inte skött sin ventilation särskilt bra, kan upptäckten av kondens på sovrumsfönstrens insida samt mögel på antingen innertaket eller väggarna i badrummet vara tecken på detta.

Det är ägaren av bostaden som har ansvaret över sitt ventilationssystem. Sedan år 1992 har det vart obligatoriskt att kontrollera dessa system i alla de byggnader där människor brukar vistas. Om du äger en byggnad och inte vet hur man skall utföra kontroller eller har tid för det, kan du anlita ett företag som är experter på detta.

Godshiss – det smarta valet

Reynolds Coliseum elevator

Både offentligt och kommersiellt behövs både personer samt föremål kunna förflyttas mellan olika våningsplan på ett säkert och smidigt sätt utan att åsamka någon extra arbete eller förslitningsskador. En välplacerad varuhiss eller godshiss besparar er från både arbete och tid.

Går man och funderar på att installera en godshiss är det vissa saker man måste ha koll på. Hissar i sig har ett helt regelverk både byggnadsmässigt och legalt. Därtill går allt detta numera under EU-direktiv, vilket gör det till ett måste att använda sig av en etablerad hissmontör för att vara på den säkra sidan.

Vid specialtillverkning av godshissar och varuhissar måste man beräkna hur mycket tyngd som ska lyftas, hur högt och hur mycket utrymme som behövs. Godshissar tillverkas inte enbart för permanent bruk, utan kan också installeras vid temporära behov som till exempel ny- eller ombyggnationer.

Varuhissar och godshissar är inte bara de stora och starka hissarna som man inte ser i butiken eller på lagret, utan också de som transporterar 8-10 personer och kan ta upp till ett ton i vikt. Man känner igen de från allmänna platser så som varuhus, sjukhus och flygplatser.

En godshiss har jämförelsevis, med andra byggnationskomponenter, ett långt liv och dessutom ett gott värde på andrahandsmarknaden taget att den är väl underhållen genom åren. Detta gör en hissinvestering när det gäller dessa hissar inte bara avdragsgill under många år, utan också en tillgång som inte rasar så fort i värde jämförelsevis med annan kontorsteknologi.

Säkerheten i en hiss är både myt och realitet. Risken att fastna, skadas eller bli instängd har genom åren minskats med hjälp av material utveckling, t ex har många godshissar numera transparenta väggar och dörrar. Teknologin har också gått extremt snabbt fram och allt ifrån supersnabba sensorer till kamera system och mobil kommunikation gör att mardrömsscenarion, så som visade i äldre filmer, inte längre har någon riktig bäring.

Types of Automated Guided Vehicles and their Applications

Automated Guided Vehicles, commonly known as AGVs are transportation modules that are used to transport raw materials and finished goods from a warehouse or store. They were first introduced in the 1950s as a simple vehicle that followed a radio-signal transmitting wire. Over the years, the development of AGVs has given them greater navigation power and advanced sensory capabilities that make them safer to operate. Automated Guided Vehicles are classified by the mode of navigation they use. The main navigation types include:

  • Wire
  • Tape
  • Laser
  • Target
  • Vision
  • Inertial
  • Geo-navigation

Wire Navigation

AGVs use wire navigation along with the help of radio signals. They are able to follow the set path of the wire by detecting a radio signal that the wire emits. The constant radio signal emission enables the vehicle to maintain the right route.

Tape Navigation

Tape navigation is of two types: colored tape and magnetic tape. The advantage of tape navigation is that it can be easily reset to the desired navigation path. Automated vehicles that use either of the said tape navigation have appropriate sensors.

Laser Navigation

Laser navigation uses reflective tape affixed around the facility along with a laser transmitter and receiver located on the automated vehicle. The vehicle is able to move safely by transmitting and receiving path coordinates from the reflective tapes.

Target Navigation

Vehicles fitted with this technology are able to find their way using laser transmission in a natural environment. They are highly sophisticated as they are able to avoid objects while mapping out the best routes.

Vision-Guided Navigation

Vehicles that use vision-guided navigation are fitted with cameras that record the route to be used. This enables them to map out the route and use the recorded route to navigate.

Inertial Navigation

Also known as gyroscopic navigation, the vehicles are controlled by a computer system with the help of transponders on the set path that keep the vehicles on course.

Geo-navigation

Geo-navigation functions the same way as vision-guided navigation, as the vehicle is able to map out its own path by detecting and avoiding obstacles along its way.

Generellt om ställverk

Ställverk

Ett ställverk är en knutpunkt i ett elnät som fördelar ut strömmen i flera ledningar. Ställverket kan öppna respektive bryta strömmen vid behov. Ett elnät är mycket stort och sträcker sig över landet. För att det ska fungera korrekt tillsammans med de olika energikällorna placeras ställverk ut i varje korsning för att fördela ut strömmen dit den ska. Det kan liknas vid en elcentral i en villa som är en mindre variant av ett ställverk. I ställverket finns vanligtvis en transformator som ändrar spänningen, men det kan även fungera som en ren kopplingsstation utan att ändra spänningen.

Kontrollerar och bryter strömmen:

Ställverket har en brytare för varje in- och utgående ledning som stänger eller öppnar för strömmen. Till varje brytare finns i sin tur en säkring kopplad, även kallad reläskydd. Reläskyddet slår ifrån när en felaktig spänning uppstår mellan faserna, och stänger därmed av strömmen. Detta fungerar som ett skydd för både människor och djur. Reläskyddet kan i sin tur kommunicera med en driftcentral. Dit rapporteras alla mätvärden så att en driftstekniker kan hålla koll. Vanliga orsaker till att ett reläskydd slår ifrån är åsknedslag eller olyckor i form av till exempel gasutsläpp eller brand.

Typer av ställverk:

Högspänningsställverk- finns i stora anläggningar utomhus. Har ett spänningsintervall på 50-800 kV.
Mellanspänningsställverk- finns i stora industrier och kommersiella fastigheter. Har en spänningsnivå på mellan 1-50kV. Ställverken är inkapslade i skåp och en stor industri kan ha 200-300 skåp.
Transmissionsställverk- är anslutna till stamnät och regionnät. De finns vid kraftverk och de punkter där kraftledningar möts. De styrs ofta via fjärrstyrning från en driftcentral belägen på annan plats.
Primära distributionsställverk- används för att kunna styra matningen av strömmens alternativa vägar till exempel till specifika stadsdelar eller industrier. Styrs av en fjärrstyrningscentral.
Sekundära distributionsställverk- placerade i skåp inom- eller utomhus. Matar ström till industrier, bostadsområden och större fastigheter.

water-and-steel2

Vad är verktygsstål?

Verkstygsstål är en grupp stål som främst är avsedd för att tillverka verktyg för exempelvis skärande bearbetning och formande bearbetning. Stålen delas in efter deras huvudsakliga användningsområden och egenskaper. Verktygsstålets egenskaper kan anpassas efter behov genom antingen olika sorters värmebehandling eller olika tillsatser. Där till exempel volfram och vanedin används för att förbättra stålets eggskärpa. För att ett verktygsstål ska vara användbart bör det ha relativt hög hårdhet, eggskärpa, slitstyrka och seghet.

Beroende på stålens egenskaper, delas stålen in i kategorierna kallarbetsstål, varmarbetsstål eller plastformstål. En av de vanligaste som placeras i kategorin kallarbetsstål är EN 1.2510. Detta stål är det enklaste kallarbetsstålet och härdas i olja. Vilket innebär att det inte har samma formstabilitet som andra sorters stål som inte kräver lika hög kylhastighet under häraning. Efter behandling får stålet bra seghet och hårdhet, vilket gör att stålet passar till verktyg för korta serier.

EN 1.2344 är det vanligaste varmarbetsstålet och är ofta använd för varmarbetsapplikationer. Stålet har flera goda egenskaper som lämpar sig till konstruktionsdetaljer. Detta beror på att konstruktionsdetaljer ofta kräver hög seghet och hög hållfasthet, vilket EN 1.2344 innehar. Stålet har dessutom även hög hårdhet vid höga temperaturer, bra formstabilitet vid värmebehandling och hög resistans mot termisk utmattning och termochock.

Utöver de tidigare nämnda uppdelningarna, delas verktygsstål även in i kolstål och legerat stål. Snabbstål är ett vanligt exempel på ett legerat stål eftersom den har en hög hårdhet och nötningsbeständighet vid högre temperaturer. Detta gör att snabbstål ofta används för skärande bearbetning.

Det finns med andra ord flera olika sorters verktygsstål som används för olika verktyg. Stålen är anpassade efter olika användningsområden och därför bör man välja det som uppfyller det krav som arbetet kräver. Med rätt sorts behandling får stålet därefter de egenskaper som krävs för att kunna utföra de arbeten som ska genomföras, utan att stålet brister.

Robotsvetsning2

Robotsvetsning per automatik

Den som efterfrågar svetsning i långa serier torde anlita en expert på automatiserad svetsning istället för manuell sådan. Men det kan även vara lönsamt för kortare serier tack vare dagens tekniska framsteg inom området. Låt robotar göra jobbet. Det går snabbt, säkert och är effektivt. Maskiner utför självständigt och per automatik all svetsning som önskas. Robotarna programmeras och gör jobbet helt utifrån kundens behov och önskemål.

Experter på robotsvetsning

Anlita experter på automatiserad svetsning för stora som små serier av svetsjobb. Om du som kund behöver svetsa ett stort antal produkter över tid kan dagens teknik med robotsvetsning vara till stor nytta; men det kan också vara något att överväga vad gäller ett mindre antal produkter och enstaka produkter. Tekniken är automatisk och har gett svetsningen ett nytt och mer effektivt verktyg. Svetsprocessen styrs helt av avancerade robotar som programmerats utifrån kundens önskemål. Du som kund kan få en helt skräddarsydd och automatiserad lösning för din verksamhet.

En effektiv lösning med hög kvalitet

Att anlita en expert vad gäller automatiserad svetsning gör det möjligt att hålla en hög produktivitet utan att göra avkall på kvalitet. Kvaliteten blir både hög och jämn samtidigt som arbetet utförs med hög effektivitet. Ett betydelsefullt argument, inte minst vad gäller projektets kostnader. Anlita experter på området för att på ett ekonomiskt smart sätt initiera, planera och införa automatiserad svetsning i din verksamhet. Det är mycket som behöver tänkas igenom och det kan också vara så att personal behöver genomgå ytterligare utbildning. A och O är att slippa driftstopp, detta fenomen kan undvikas tack vare automatiseringen. Uppnå din verksamhets mål med högre produktivitet och effektivitet tack vare automatiserad svetsning. Men, se till att ta hjälp av någon av alla de experter som finns att tillgå. De vet vad som krävs och vad som är möjligt inom just din verksamhet.

Nyheter om lantbruksmaskiner

Vill du hålla koll på nyheter om lantbruksmaskiner? Titta in på Maskingruppens hemsida för information om lantbruksmaskiner, senaste varumärken, begagnade maskiner och mycket mer.

Maskingruppen är ett företag vars största andel av kunder kommer ifrån lantbruket. De har också kunder från kommuner och golfbanor som är intresserade av att hitta bra maskiner till deras utomhusområden. Deras affärsområde omfattar hela Skåne och Halland, och sedan 2009 har företaget spridits ut sig mot Öland och Kalmar.

Maskingruppen har haft ett aktivt deltagande inom lantbruksbranschen i 63 år sedan det grundades år 1948. Förutom att hålla sig aktiva inom marknaden strävar de samtidigt efter att arbeta nära alla sina kunder. De arbetar inom ett brett sortiment från ledande leverantörer inom lantbruksmarknaden, och inom företag ingår en stark eftermarknadsavdelning, reservdelslager, utrustade verkstäder och servicebussar. Tillsammans med andra företag har Maskingruppen dessutom lyckats skapa ett snabbt och smidigt finansieringssystem till den ökande tillväxten och fokuset inom deras maskinaffärer.

Maskingruppen tar hand om maskinleveranser av olika lantbruksfordon. På deras webbplats visar de all information om nyheter inom lantbruksmarknaden, och förutom maskinleveranser arbetar Maskingruppen även inom import, Park & Trädgård och begagnade maskiner. De säljer alla möjliga begagnade varor för lantbruket, såsom traktorer, skördetröskor, grönytemaskiner eller andra redskap. Under deras butikssida på deras webbsida visar de även olika säsongskampanjer och månadserbjudanden. Maskingruppen har även en eftermarknadssida, där de visar olika annonser från kunder runtom i hela landet.

Förutom sitt aktiva deltagande i branschen arbetar Maskingruppen för att deras kunder ska få en mer positiv miljösyn inom deras respektive branscher. De följer aktivt debatten inom miljön för att ständigt kunna förbättra sina egna leveranser och maskiner. Alla deras produkter ska kunna återvinnas och produceras med en enorm hänsyn till att ha en så liten påverkan på miljön som möjligt. Deras fastigheter ligger i Ängelholm, Falkenberg, Färjestaden och JEB Eslöv.

Satsa på en takbrunn!

När man lägger tak, särskilt på ett garage, är det lätt att stirra sig lite blind på själva materialet som taket ska bestå av. Detta är oerhört viktigt och har förstås med livslängden och kvaliteten på taket att göra. Det sista du vill är att det ska läcka och regna in redan efter ett par år.

Lika viktigt är dock en annan faktor, nämligen vart tar vattnet vägen som trots allt hamnar på garagetaket? Trots allt regnar det ibland och på vintern kommer vätan ner som snö och effektivt intar taket. Mycket vatten på ett tak kan utsätta det för en stor ansträngning, särskilt om vintrarna när det kan vräka ner massor av snö som packas på taket. När denna snö sedan mjukas upp av töväder blir den verkligen blytung och en rejäl belastning för taket. Har vattnet då ingenstans att ta vägen ligger det följaktligen kvar på taket och belastar. Detta kan leda till att taket rasar inåt av tyngden.

Av denna anledning behövs alltså något som leder bort regnvattnet eller slasket. Då finns något så finurligt som en så kallad takbrunn, vilket innebär att man får som en vattenbrunn installerad någonstans, vanligen i mitten på garagetaket. Har man ett garagetak med lutning, och en viss lutning är att rekommendera, kommer vattnet att rinna nedåt till denna brunn. Från brunnen går det sedan ett rör som leder bort vattnet och ner i marken. Enkelt, smidigt och säkert.

Takbrunnar finns i olika varianter så att det ska passa alla konstruktioner. Det finns också så kallade terrassbrunnar, som effektivt leder och tar hand om vatten som hamnar på din terrass. När nytt tak ska läggas på garaget, eller när nya terrassen ska byggas, glöm inte att planera in en brunn. Detta är något som du garanterat inte kommer att ångra när hösten och vintern kommer.

Kapa plåt med hög precision

Det finns relativt många olika sätt att använda om man skall skära eller kapa plåt. De flesta har sina fördelar och nackdelar, till exempel kapning med sax är smidigt för det krävs inte så många skyddsåtgärder, dock är det inte så hög precision på det och det skapar ganska stor ojämnhet i kanterna, sen kan man även bara kapa rakt, de blir extremt svårt att göra mönster eller svängar.

Man kan använda sig av blåslampa, men även det är ganska osäkert om man är ute efter precision. Ska du ha precision då du kapar plåt och antingen ska göra intrikata mönster eller har högt krav på precision så är laserskärning det alternativ du skall använda dig av.

Laserskärning fungerar så att en högeffektiv laserstråle riktas vinkelrätt mot stycket som skall skäras, med hjälp av antingen fiberoptik (kameror med fiberoptik) eller speglar. När strålen sen träffar ytan som skall skäras förvandlas energin till extrem hetta och förångar materialet.

Med tanke på att lasern är högeffektiv så finns det en del att tänka på, framförallt ska man vara försiktig med synen, se till att ha rätt skyddsglasögon, det finns alltid angivet i närheten av maskinen vad för sorts glasögon eller skyddsmaterial som är rekommenderat att man använder.

Då det ställs extremt höga krav på att det ska vara hög precision, kan man inte lita på en människa eftersom den mänskliga faktorn gör att man aldrig kan skära helt rakt eller i exakt rätta former. Man bör också tänka på att inte gå för nära maskinen.

Laserskärning är utan tvekan det absolut bästa sättet att använda om man ska skära i plåt och om man ska skära många plåtar (ponera du har ett företag som skär mycket i plåt) och det måste vara exakta vinklar så är en laserskärningsmaskin definitivt värt att införskaffa.

Kakel

Kakel är en produkt som kommer i många olika skepnader, modeller, storlekar och olika typer av kakel har således olika egenskaper.  Det finns kakel modeller som är lämpade till specifika ändamål med andra typer av kakel är mer standardiserade.

Beroende vad du ska ha kaklet till, t.ex. badrum eller kök så vill man gärna att de ska vara lämpade efter ert ändamål förstås. De som säljer kakel kan förstås i regel exakt vad kaklet har för egenskaper och som är bäst lämpat för just ert projekt. Priserna på kakel skiljer sig också väldigt mycket åt. Det finns tex ”limited edition” som kommer i begränsade upplagor. Då kan priserna vara höga kontra mer standardiserade varianter. Det finns kakel återförsäljare med stort utbud så ni kan hitta ett kakel som ni verkligen gillar. Det finns i princip i alla färger och det finns även varianter som kombinerar färger och form. Ni kan garanterat hitta något som ni gillar och som passar bra till ert projekt.

Sen är det rekommenderat att använda  en hantverkare som lägger kaklet till er. Det är en sak som man kan förstås testa att göra själv men utan erfarenhet och rätt utrustning så kan det bli en kostsam och tråkig historia. Med en erfaren hantverkare kan projektet bli precis som ni vill och på bästa möjligt sätt. Det gäller att få det rätt från början då det trots allt är en relativt stor investering beroende på omfång.

Det är rekommenderat att se er för och hitta samt jämföra de kakel sorter ni är intresserade av för att sedan agera. Fråga om det specifika kaklets egenskaper kontra andra varianter ni gillar för att slutligen komma fram till en variant som ni gillar och passar ert projekt.

Ta hjälp av de som kan branschen, fråga och jämför. Då kommer ni hitta det kakel som ni söker. Sen är det åter igen rekommenderat att ta hjälp av en erfaren hantverkare som gör jobb bra. Undvik tråkiga missöden!