Generellt om ställverk

Ställverk

Ett ställverk är en knutpunkt i ett elnät som fördelar ut strömmen i flera ledningar. Ställverket kan öppna respektive bryta strömmen vid behov. Ett elnät är mycket stort och sträcker sig över landet. För att det ska fungera korrekt tillsammans med de olika energikällorna placeras ställverk ut i varje korsning för att fördela ut strömmen dit den ska. Det kan liknas vid en elcentral i en villa som är en mindre variant av ett ställverk. I ställverket finns vanligtvis en transformator som ändrar spänningen, men det kan även fungera som en ren kopplingsstation utan att ändra spänningen.

Kontrollerar och bryter strömmen:

Ställverket har en brytare för varje in- och utgående ledning som stänger eller öppnar för strömmen. Till varje brytare finns i sin tur en säkring kopplad, även kallad reläskydd. Reläskyddet slår ifrån när en felaktig spänning uppstår mellan faserna, och stänger därmed av strömmen. Detta fungerar som ett skydd för både människor och djur. Reläskyddet kan i sin tur kommunicera med en driftcentral. Dit rapporteras alla mätvärden så att en driftstekniker kan hålla koll. Vanliga orsaker till att ett reläskydd slår ifrån är åsknedslag eller olyckor i form av till exempel gasutsläpp eller brand.

Typer av ställverk:

Högspänningsställverk- finns i stora anläggningar utomhus. Har ett spänningsintervall på 50-800 kV.
Mellanspänningsställverk- finns i stora industrier och kommersiella fastigheter. Har en spänningsnivå på mellan 1-50kV. Ställverken är inkapslade i skåp och en stor industri kan ha 200-300 skåp.
Transmissionsställverk- är anslutna till stamnät och regionnät. De finns vid kraftverk och de punkter där kraftledningar möts. De styrs ofta via fjärrstyrning från en driftcentral belägen på annan plats.
Primära distributionsställverk- används för att kunna styra matningen av strömmens alternativa vägar till exempel till specifika stadsdelar eller industrier. Styrs av en fjärrstyrningscentral.
Sekundära distributionsställverk- placerade i skåp inom- eller utomhus. Matar ström till industrier, bostadsområden och större fastigheter.